Mittetulundusühingu
EESTI LEUKEEMIA- JA LÜMFOOMIHAIGETE LIIT
põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute heategevuslik ühendus.
  2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit ning ühingu asukoht on Viljandi linn, Eesti Vabariik.
  3. Ühingu eesmärgiks on seista leukeemia- ja lümfoomihaigete õiguste eest, kaitsta patsientide huve avalikkuse ees ja aidata kaasa leukeemia- ja lümfoomihaigetele vajalike tervishoiuteenuste ja medikamentide kättesaadavuse parandamisele.
 2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
  2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse.
  3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul.
  4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
  5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
   1. kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;
   2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
   3. ei ole viimase ühe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
   4. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
  6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
  7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
 3. Liikmete õigused ja kohustused
  1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
   1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
   2. olla valitud ühingu organite liikmeks;
   3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
   4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
  2. Ühingu liige on kohustatud:
   1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
   2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
 4. Üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
  2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
   1. põhikirja muutmine;
   2. eesmärgi muutmine;
   3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
   4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
   5. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
   6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
   1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
   2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
   3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
  4. üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
  5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt veerand ühingu liikmetest.
  6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
  7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
  8. Kui üldkoosolekul ei osalenud p.4.5. sätestatud arv liikmeid, kutsutakse uus koosolek kokku 7 päevase etteteatamisega. See koosolek on otsustusvõimeline kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 7 liiget.
 5. Juhatus
  1. 5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 1 kuid mitte rohkem kui 3 liiget.
  2. 5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
  3. 5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
  4. 5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
  5. 5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
   1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;
   2. ühingu liikmete arvestuse pidamine;
   3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
   4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
   5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
 6. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
  1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
  2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  3. Ühingu likvideerimisel pärast nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevusega ühingule.

Mittetulundusühingu Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liidu põhikiri on muudetud üldkoosolekul 11.09.2006. a.

Juhatuse liikmed: Ave Vaidla, Karin Kullama-Themas