Eesti Leukeemia-ja Lümfoomihaigete Liit on võtnud endale kohustuseks kaitsta annetejate ja kasutajte privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 1. Üldsätted
  1. Meie privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Eesti Leukeemia-ja Lümfoomihaigete Liit MTÜ, registreerimiskood 80225241 (andmetöötleja).
  2. Isikuandmed tähendavad mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat igasugust toiming näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist.
  3. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Veebilehel võidakse läbi erinevate vormide koguda järgnevaid isikuandmeid:
   1. Nimi
   2. Isikukood
   3. Sünniaasta
   4. Aadress
   5. Telefon
   6. E-post
   7. Amet
   8. Organisatsiooni/asutuse nimi
   9. Organisatsiooni/asutuse registrikood
   10. Organisatsiooni/asutuse postiaadress
  2. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kogutavate isikuandmete analüüsimine ning läbi selle ELLL poolt pakutavate teenuste kasutamise lihtsustamine. Lisaks aitab andmete kogumine pakkuda kasutajale personaalsemat ning kohandatud veebilehe sisu.
  3. Annetuste kaudu kogutavad isikuandmed. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
   1. Annetuse sooritamisel annetuskeskkonnas isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.
   2. Püsiannetuslepingu sõlmimisel, andes isikuandmed, mis sisaldavad nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.
   3. Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:
    1. Kogutud isikuandmete abil saadakse annetusi hallata ja võimaldada.
    2. Isikukoodi kasutatakse tulumaksu tagastamiseks annetajale.
  4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  5. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
  6. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  7. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
  8. Isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui töötlemiseks on vaja. See tähendab, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam otstarbeks, milleks neid koguti, vaja, või pole need enam asjakohased. Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.
 3. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  5. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 4. Lõppsätted
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus),
  2. Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  3. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.leukeemia.ee kaudu.
 5. Küpsiste kasutamine
  1. Eesti Leukeemia-ja Lümfoomihaigete Liidu hallatav veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks. Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimaik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadmeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.
  2. Eesti Leukeemia-ja Lumfoomihaigete Liit MTU on isikuandmete vastutav töötleja, MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.